Advertisement

Main Ad

BÀI THI THỬ TEST IQ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO

 

ĐỀ THI THỬ TEST IQ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO

Vietthichviet xin cảm ơn !

Đề số 15

Thời gian: 13 phút

 

 

Hướng dẫn: Mỗi câu có một đáp án đúng, hãy tìm và ghi tên đáp án đó trong tờ Answer Sheet

 

GMAT TEST: (8 phút)

 


Câu 1. Biết b < 2 và 2x – 3b = 0. Giải pháp nào dưới đây là đúng?

 

(1)   x > -3

(2)   x < 2

(3)   x = 3

(4)   x < 3

(5)   x > 3

 

Câu 2. Máy A sản xuất bu-lông với tỷ lệ đồng loạt là cứ 40 giây được 120 bu-lông, và máy B sản xuất bu-lông với tỷ lệ đồng loạt là cứ 20 giây được 100 bu-lông. Biết hai máy chạy đồng thời, hỏi cần bao nhiêu giây để cho hai máy sản xuất được tổng số 200 bu-lông?

 

(1)   22

(2)   25

(3)   28

(4)   32

(5)   56

 

Câu 3. 3,003/2,002=

 

(1)   1,05

(2)   1,50015

(3)   1,501

(4)   1,5015

(5)   1,5

Câu 4. Biết rằng có 664.579 số nguyên tố trong 10 triệu số nguyên dương đầu tiên. Hỏi khoảng bao nhiêu phần trăm của 10 triệu số nguyên dương đầu tiên là số nguyên tố?

 

(1)   0,0066%

(2)   0,066%

(3)   0,66%

(4)   6,6%

(5)   66%

 

Câu 5. Trong một thí nghiệm nông nghiệp, mảnh đất thứ nhất gieo 300 hạt giống; mảnh đất thứ hai gieo 200 hạt giống. Nếu 25% số hạt giống gieo trên mảnh đất thứ nhất nảy mầm và 35% số hạt giống gieo trên mảnh đất thứ hai nảy mầm thì số hạt giống nảy mầm chiếm bao nhiêu phần trăm trong toàn bộ số hạt giống đã gieo?

 

(1)   12%

(2)   26%

(3)   29%

(4)   30%

(5)   60%

 

 

 IQ TEST: (5 phút)

 

Câu 1. 

Câu 2.
Câu 3. 

Câu 4.


Câu 5. 

 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét