Advertisement

Main Ad

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN SINH VÀO LỚP 1

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN SINH VÀO LỚP 1

NĂM HỌC: ...............

Kính gửi : Hiệu trưởng Trường..............

Chúng tôi gồm :

1. Họ tên cha: ………………….….., năm sinh: …..…, nghề nghiệp: …………

Nơi làm việc: ………………...………….…., số điện thoại: ….……………..…

2. Họ tên mẹ: ………………..…….., năm sinh: …..…, nghề nghiệp: …………

Nơi làm việc: ……………….………….…., số điện thoại: ….………………...

Xin cho con chúng tôi là:……………………………………….........….............

Sinh ngày ……tháng……năm 20….., nơi sinh:………………………………...

Chổ ở hiện nay: Số nhà ….., đường ……………………….., tổ …….., khóm (ấp) ….., phường (xã) ..………………. TP.............

Số ĐT liên lạc nhanh: Bàn .......……….., Di động……………….....……….…..

Được xét tuyển vào lớp 1, năm học................................................………..........

Khi con chúng tôi được trúng tuyển vào học tại trường, tôi sẽ chấp hành sự phân lớp của nhà trường và quan tâm nhắc nhở, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho con học tập, rèn luyện, thực hiện đúng nội quy nhà trường.

Trân trọng kính chào.

Ghi chú: Có thông báo, đăng ký ở trang sau

 

....., ngày … tháng … năm .....

Người làm đơn

 


Link tải file về điền thông tin rồi in 

Download:

https://docs.google.com/document/d/1wPBiDzEkq74oW4W8A47tAjPwwT5Rc6lt/edit?usp=sharing&ouid=111057380254921736941&rtpof=true&sd=true

Đăng nhận xét

0 Nhận xét